În partea I a prezentului articol am analizat condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească consumatorul în situaţia în care doreşte să beneficieze de prevederile dării în plată şi faptul că trebuie să trimită o notificare băncii în acest sens.

De la data primirii de către banca creditoare a notificării cu privire la intenția consumatorului de a beneficia de procedura dării în plată, se suspendă orice plată către aceasta precum şi dreptul creditorilor de a se îndrepta împotriva codebitorilor sau a garanţilor personali sau ipotecari. Totodată se suspendă şi executarea silită împotriva consumatorului sau orice altă procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de bancă.

Creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate, enumerate mai sus. Cererea se va soluţiona în procedură de urgenţă cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul. Împotriva hotărârii pronunţate de către instanţă se poate formula apel de către partea interesată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate. În toată această perioadă, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de către bancă se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a executării silite sau a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de către bancă împotriva consumatorului.

În situaţia în care instanţa de judecată admite contestaţia creditorului, părţile vor fi repuse în situaţia anterioară îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, adică creditorul nu va mai fi obligat să se prezinte la notarul public.

În cazul în care contestaţia creditorului este respinsă definitiv de instanţa de judecată, creditorul are obligaţia de a se prezenta, în termen de 10 zile, în faţa notarului public indicat în cadrul notificării iniţiale, fără a fi nevoie de alte demersuri.

În situaţia în care banca creditoare nu se prezintă la notarul public în termenul stabilit, consumatorul poate solicita instanţei de judecată pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către bancă. Acţiunea formulată de către consumator, este scutită de plata taxei de timbru şi se judecă cu celeritate.

În partea a III-a vom analiza consturile pe care trebuie să le suporte consumatorul dacă înţelege să predea imobilul în vederea stingerii tuturor datoriilor izvorâte dintr-un contract de credit. (bihon.ro, 9 inie 2016)