A intrat în vigoare! Părinții care își supraveghează copiii până la 12 ani, pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, pot beneficia, oficial, de zile libere, la cerere.

În Monitorul Oficial s-a publicat, vineri, Hotărârea de Guvern 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii care permite acordarea unor zile libere părinților cu copii sub 12 ani, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, decizie luată pe 17 martie, odată cu declararea situaţiei de urgenţă.

Cine poate beneficia

Prevederile e aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ iar locul său de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Ce acte sunt necesare

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
Părintele depune o solicitare, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Ce indemnizaţie primeşte părintele

Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Prevederile se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.

Excepţii

Situaţia de urgenţă impune măsuri de urgenţă, astfel că acordarea acestor zile libere, conform art. 31 alin. (1) din decret, nu se aplică părinţilor care: sunt angajați în sistemului național de apărare; sunt angajați în penitenciare; fac parte din personalul unităților sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri și al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, după caz.

Aceşti părinţi au dreptul la o majorare salarială cu un spor în acelaşi cuantum cu indemnizaţia pe care o primeşte părintele care are dreptul să stea acasă: 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Hotărârea de Guvern a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial, iar documentul precizează că intră în vigoare în aceeaşi zi, adică 21 martie 2020.

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., având calitatea de angajat la . . . . . . . . . ., în funcția de . . . . . . . . . ., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

1. numele și prenumele . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani;

2. numele și prenumele . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani;

3. numele și /prenumele . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada………. nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Data

Semnătura

/

CERERE SOLICITARE ZILE LIBERE ÎN BAZA LEGII NR.19/2020

 

Subsemnatul/a……………………………………………………., salariat(ă) în cadrul……………………………………………………..solicit pentru perioada ………………………………. Zile libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului/copiiilor meu/mei minori.

Nume Prenume Data naşterii copil

 

Ataşez prezentei cereri:

  1. Declaraţia soţului/soţiei………………………………………………………………………conform căreia aceasta nu a beneficiat de de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 în perioada sus menţionată;
  2. Documentul din care rezultă că sunt tutorele legal/părinte din familie monoparentală al minorului/minorilor sus menţionaţi.